DRANA na nádobí a trouby 500ml

Kód: 8595009210380
Neohodnoceno
101,64 Kč / KS 84 Kč bez DPH
Skladem (3 KS)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Drana - inovovaná varianta speciálního, velmi účinného prostředku na odstranění připálených tuků

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Drana

Drana - inovovaná varianta speciálního, velmi účinného prostředku na odstranění připálených tuků a pokrmů z nádobí a pečících trub, vařičů a varného skla. Je vhodný pro používání v kuchyních v domácnosti i v restauracích. Při čištění nedochází k narušování smaltu nebo leštěného nádobí. Láhev je opatřena bezpečnostním uzávěrem. Parfémovaná - s vůní citrusů.
Návod k použití: Do čištěné nádoby vstříkněte otvorem tolik přípravku, aby hladina pokryla znečištěné místo. Po zahřátí k varu sejměte a nechte volně vychladnout. Nádobu vypláchněte dostatečným množstvím vody a dále běžně myjte. Na svislých stěnách a pečících troubách stříkněte přípravek na plochu a roztírejte. Podle znečištění nechte působit půl až jednu hodinu. Dále důkladně umývejte bez použití abrazivního prostředku. Doporučujeme do posledníomývací vody přidat ocet. Práce s přípravkem nesmí být prováděna v blízkosti otevřeného ohně.
Použitím Drany nedochází k narušení smaltu nebo leštěného povrchu nádobí. Po čištění zůstává jako nové.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:  Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.


 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na nádobí
Hmotnost: 0.542 kg