FOX na OKNA 1l s rozprašovačem

Kód: 8594029050570
Neohodnoceno
33,88 Kč / KS 28 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
7.12.2022

klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Fox na okna

Klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek

Signální slovo:    VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry              

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:  Ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na mytí oken
Hmotnost: 1.032 kg