SAVO WC Turbo 750ml

Kód: 8710908072635
Neohodnoceno
57 Kč / KS 47,11 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
1.6.2023


Savo WC Turbo účinně odstraňuje vodní kámen v toaletě a vyčistí i hluboce  usazené nečistoty. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list:  Savo wc turbo

Savo WC čistící gel 750 ml TurboSavo WC Turbo gelový koncentrovaný čistič Savo na toalety velmi silně odstraňuje organické i anorganické nečistoty. Dezinfikuje a odstraňuje vodní kámen. Toaleta je tak hygienicky čistá. Příjemná vůně zanechává vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Návod k použití: Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj toaletní mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 15 minut a poté spláchněte. Upozornění: Nepřelévejte do žádné jiné lahve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Unilklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Nebezpečné složky: (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO;kyselina amidosírová.kyselina chlorovodíková 22%

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 0.83 kg