SATUR OKNA čistič oken 500ml s rozprašovačem

Kód: 8594029050600
Neohodnoceno
22,99 Kč / KS 19 Kč bez DPH
Skladem (5 KS)
Můžeme doručit do:
1.11.2021

Klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Satur okna

Klasický přípravek na čištění skel, oken a zrcadel modré barvy obsahující několik účinných látek

Signální slovo:        VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. V případě požáru: K hašení použijte práškový hasicí přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: Ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 0.54 kg