SATUR DESON UNI 5l

Kód: 8594029050488
Neohodnoceno
147,62 Kč / KS 122 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
3.2.2023

Čisticí přípravek určený k účinnému mytí podlah.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list:  Satur deson uni

Čisticí přípravek určený k účinnému mytí podlah a keramických obkladů, odstraňuje mastnotu, odolné nečistoty  a nepříjemné pachy.

Signální slovo:     Nebezpečí              

Standardní věty o nebezpečnosti:     Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:    Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Další označení:   Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 1 kg