SATUR BADEX s vůní eukalyptu 5l

Kód: 8594029050402
Neohodnoceno
133 Kč / KS 109,92 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
1.6.2023

Čištění a úklid podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární keramiky, WC, dřezů, hraček

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Satur badex s vůni eukalyptu

Čištění a úklid podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární keramiky, WC, dřezů, hraček

Použijte roztok z 1 l přípravku a 9 l vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.

Signální slovo:     NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu: Rozředit velkým množstvím vody a vylít do odpadu. Vypláchnuté obaly předejte k recyklaci.

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 1 kg