FOX tablety do pisoáru 1 kg

Kód: 80101911
Neohodnoceno
179,08 Kč / KS 148 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
29.3.2023

tablety do pisoáru s vůní, balení v kyblíku - cca 31 tablet

Detailní informace

Detailní popis produktu

FOX TABLETY DO PISOÁRU – čistí, dezodorují, neucpávají odpady, odstraňují nečistoty, vodní a močový kámen, zabraňují tvorbě usazenin a pohlcují pachy.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace:  Obsahuje Eucalyptol. Může vyvolat alergickou reakci.

Nebezpečné látky:  Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty a benzensulfonová kyselina, 4-methyl- a hydroxid sodný; Alkoholy C16-18 ethoxylované

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění
Hmotnost: 1 kg