FRESH AIR Spray LEMON 300ml osvěžovač vzduchu sprej

Kód: 869663013885
Neohodnoceno
35,57 Kč / KS 29,40 Kč bez DPH
Objednáno
Můžeme doručit do:
29.3.2023

Osvěžovač vzduchu, určený pro interiéry - 300ml.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list : Fresh air 

Osvěžovač vzduchu, určený pro interiéry - 300ml. Odstraňuje nepříjemný zápach z interiérů.
Instrukce: před použitím dobře protřepejte, sprej držte ve výšce ramen a aplikujte cca 5-10 sek. 
Varování: prosím přečtěte si pečlivě instrukce. Neaplikujte vůni, jestliže se ve stejné místnosti nacházejí: těhotné ženy, děti a osoby s respiračními potížemi, či nemocemi. Sprej může způsobit alergickou reakci. Skladujte v suchu a z dosahu potravin. Přímo neinhalujte, neaplikujte na potraviny, nestříkejte na zdroje tepla a ohně. Chraňte před vnějším poškozením, ani prázdnou láhev neprorážejte a nevhazujete do ohně. 
Nebezpečí: H222 Extrémně hořlavý aerosol, H229 Nádoba je pod tlakem, při zahřívání se může roztrhnout, H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. nevystavujte teplotě přesahující 50C. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Obsahuje Butan.

Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. 

Doplňkové parametry

Kategorie: osvěžovače vzduchu
Hmotnost: 0.248 kg