CLEAMEN 302/402 neutralizátor pachů, sanitární 1l

Kód: 90902010
2 hodnocení
249,01 Kč / KS 205,79 Kč bez DPH
Vyprodáno

Neutralizátor pachů

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list:  Cleamen 302

Detailní popis pro: CLEAMEN 302/402 neutralizátor pachů a osvěžovač vzduchu 1 litr

Účinně rozkládá pachy a zanechává svěží vůni. Aplikuje se rozprašováním do prostoru nebo přidáním do vědra při úklidu. CLEAMEN 302/402 je možno rozprašovat koncentrovaný nebo zředěný (dle doporučení výrobce) na stěny, sanitární vybavení, do prostoru, ale i na textilní čalounění, závěsy a  žaluzie. Prostředek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni. Při použití v  čisticím roztoku zvyšuje parfemační účinek. Lze použít samostatně do vody nebo spolu s ostatními čisticími prostředky Cleamen a Krystal. Neutralizuje pachy na plochách, v tkaninách, i v prostoru. Příjemně osvěžuje vzduch.

Úroveň provonění
  1 2 3
Pro aplikaci sprejem ml/1l 200 400 koncentrát
Dávkování do vědra ml/10l 3 10 30

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304+P312 - PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 - Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.
Další údaje: EUH208 - Obsahuje P38 – Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

Doplňkové parametry

Kategorie: osvěžovače vzduchu
Hmotnost: 1 kg