DOMESTOS WC 750ml Atlantic Fresh (modrý)

Kód: 712866
Novinka Tip
2 hodnocení
47,19 Kč / KS 39 Kč bez DPH
Skladem (>5 KS)
Můžeme doručit do:
2.2.2023

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g/100g, méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dezinfekční výrobky značky Domestos se specializují na likvidaci bakterií, virů a plísní. Staly se nepostradatelným pomocníkem pro všechny, kteří chtějí mít doma dokonale čisto. Zákazníci ocení efektivitu i jednoduché použití výrobků. Domestos je součástí společnosti Unilever. Ta sdružuje více než 400 značek s nejširším portfoliem výrobků od těch pro domácnost, osobní péči až po potraviny. Patří mezi ně například Dove, Lipton nebo zmrzliny Míša.

Adresa Distributora: UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 8

Návod k použití pro neředěný výrobek

Neředěný výrobek poskytuje intenzivní dezinfekci. Hodí se pro následující místa:

 • Záchodové mísy a toalety: Aplikujte pod okraj (cca 80 ml) a nechte působit 15 minut. Pro ještě účinnější likvidaci mikroorganismů a odstranění skvrn nechte působit přes noc. Díky svému hustému složení přilne produkt lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje množení bakterií i po spláchnutí. Při každodenním používání chrání výrobek celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší a zároveň bojuje proti bacilům v domácnosti. 
 • Kuchyň/koupelna odtoky: Pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 5 minut působit.
 • Umyvadla: Nalijte do odtoku a přepadu a nechte 5 minut působit, poté důkladně propláchněte.

Návod k použití pro ředěný výrobek

Ředěný výrobek poskytuje standartní dezinfekci a hodí se pro následující místa:

 • Podlahy a pracovní plochy: Nepoužívejte neředěný prostředek na podlahy! Přidejte 120 ml přípravku Domestos do 5l vody. Není třeba oplachovat. Hodí se i na kachličky a povrch umyvadel.
 • Houbičky a hadříky na nádobí: Přidejte 120 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou a namočte na 30 minut.
 • Bělení prádla: Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte.
 • Septické nádrže: Přidejte 20 ml.
 • Adresa dodavatele: UNILEVER ČR, spol. s r.o. , Rohanské nábřeží 670/17 , 186 00 Praha 8, Česká republika

Bezpečnostní upozornění:

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS07 - dráždivé látky

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

 • Obsah nebezpečných látek: Chlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového, oleje), cetrimonium-chlorid.
 • Signální slovo: Nebezpečí

EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

H290 - Může být korozivní pro kovy.

H311 - Toxický při styku s kůží.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P391 - Uniklý produkt seberte.

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.   kontakt na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8717163286975.pdf

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 1 kg