DOMESTOST WC 750ml Pine Fresh

Kód: 8717163286975
Neohodnoceno
57 Kč / KS 47,11 Kč bez DPH
Skladem (>5 KS)
Můžeme doručit do:
31.5.2023

Vysoce účinný prostředek na čištění WC a sanitární keramiky, odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazeniny

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bezpečnostní list: Domestos 

Vysoce účinný prostředek na čištění WC a sanitární keramiky, odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazeniny

Bezpečnostní list: bl-domestos_24_h_plus_pine_fresh

Signální slovo: Nebezpečí

GHS05   3348

Standardní věty o nebezpečnosti:  Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Nebezpečné složky: chlornan sodný,hydroxid sodný,alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje),cetrimonium-chlorid

Přidáním tohoto přípravku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let!!!

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na toalety a wc
Hmotnost: 0.86 kg